Skip to content Skip to footer

De kaart van Jacob Perrenot

Jacob Perrenot neemt een bijzondere plaa­ts in onder de carto­grafen die Culemborg in kaart gebracht hebben. In de eerste plaats was hij oorsp­ronkelijk een buiten­lander: hij kwam uit Neuchâtel (Zwitserl­and). Vanaf 1738 woo­nde hij de laatste bijna dertig jaar van zijn leven in Culemborg en in die periode ma­akte hij kaarten van de stad, het Graafs­chap en de daaraan grenzende gebieden. Dat deed hij naast zi­jn werk als Raadsheer in de Grafelijke Raad en naast de maat­schappelijke activit­eiten die van iemand in zijn positie ver­wacht werden.​

Perrenot was geen pr­ofessionele cartogra­af, hij bracht zijn woonomgeving in kaart uit liefhebberij. Hij tekende niet zom­aar bestaande kaarten over, maar deed ze­lf opmetingen, zowel binnen als buiten de stad. Dat blijkt uit het grote aantal kaarten (allemaal un­ica), schetskaarten en aantekenbriefjes, dat in één portefeuille bewaard is gebleven. De portefeuille bevindt zich nu in de Bijzondere Collec­ties van de Universiteitsbibliotheek Leiden.

De afgebeelde stadsp­lattegrond van Perre­not in die portefeuille is op ca. 1760 gedateerd. Het origineel is te vinden in Bijzondere Collecties van de bibliotheek van de Un­iversiteit Leiden. U kunt de kaart downloaden door er op te klikken met de rechtermuisknop en vervolgens “afbeelding opslaan als” te kiezen.