logo dun

Download dit verslag als een PDF bestand

VERSLAG LEDENVERGADERING VAN DINSDAG 27 MAART 2018

 1 Opening

De voorzitter, dhr. Hans Saan, opent de vergadering en heet iedereen welkom. Slechts 44 leden hebben hun aanwezigheid geregistreerd, terwijl er aanmerkelijk meer leden in de zaal aanwezig waren. Ruim twee weken tevoren hebben de leden alle relevante vergaderstukken kunnen downloaden van de site, zodat iedereen zich heeft kunnen prepareren. Tijdens deze vergadering zal voor het eerst gebruik gemaakt worden van een PowerPointpresentatie, om relevante onderwerpen toe te lichten.

 2 Ingekomen stukken

Onze penningmeester, dhr. Peter Otten, is afwezig. Zijn rol wordt waargenomen door de voorzitter. De secretaris heeft afmeldingen ontvangen van de heren Hein Hoekstra en Ebbo de Jong.

 3 Verslag ledenvergadering 28 maart 2017

Het verslag wordt door de aanwezige leden goedgekeurd.

 4 Jaarverslag 2017

De voorzitter licht enkele onderwerpen van dit verslag toe, waarna het wordt goedgekeurd. De heer Theo van Kessel stelt een vraag over het stadscarillon. Dit carillon moet óf gerestaureerd worden óf geheel vernieuwd. Beiaardiers in den lande zijn het er allemaal over eens dat het Culemborgse Carillon geen mooie klank heeft. Voet heeft de gemeente daarom geadviseerd te kiezen voor een nieuw carillon. Uiteraard zal dan goed in de gaten gehouden worden, wat er met het ‘Voetklokje’ gebeurt (geschonken door Voet in 1952).

 5 Financieel verslag 2017

Dit verslag wordt door de voorzitter, dhr. Hans Saan toegelicht. De vergadering stemt ermee in.

 6 Verslag financiële commissie

Deze commissie bestaat dit jaar uit de heren R. Hagenaars en A. Elshout. De commissie is tevreden over de jaarrekening en vertrouwt er op dat het saldo van het Van Hazendonkfonds dit jaar gebruikt zal worden om een uitgave in het kader van Culemborg 700 te bekostigen.

De heer A. Elshout zal de financiële commissie statutair verlaten en de heren v.d. Drift en dhr. Kruijd treden toe tot deze commissie.  

 7 Decharge bestuur over het gevoerde beleid in 2017.

De vergadering verleent  het bestuur decharge over het gevoerde beleid in 2017.

 8 Beleidsplan 2018

De voorzitter licht uitgebreid het beleidsplan 2018 toe. Behalve de gebruikelijke activiteiten zullen de volgende onderwerpen in 2018 aan de orde komen:

  • Twee identieke fietstochten, om eventueel slecht weer te kunnen omzeilen.
  • Barbarafestival met twee microlezingen.
  • Eventueel lezingen i.s.m. de Fransche School tegen gereduceerd tarief.
  • Mogelijk een leesclub voor het boek van Kalkhoven.
  • Werkgroep Stadsrechten, i.v.m. Culemborg 700.
  • Werkgroep cartografie.
  • Werkgroep erfgoedbeleid en archeologie.
  • Herzien van de Website.

 9 Begroting 2018

Deze begroting ziet er globaal hetzelfde uit als die van de afgelopen jaren. De voorzitter geeft een toelichting.

De voorzitter deelt mee dat het bestuur voornemens is dit jaar de contributie te verhogen. De contributie zal € 17,50 gaan bedragen voor de Culemborgse leden, terwijl leden die buiten Culemborg wonen € 20,- zullen gaan betalen. Dit vanwege de hoge portokosten. De heer Elshout merkt op, dat deze verhoging niet mag leiden tot oppotten. De vergadering stemt uiteindelijk in met de verhoging.

 10 Verkiezing bestuursleden

De heer Jan Hogendoorn, zal aftreden en is statutair niet herkiesbaar. De heren Peter Otten en Michiel Bugter treden ook af, maar stellen zich opnieuw herkiesbaar. De vergadering heeft er geen moeite mee beide heren een nieuwe termijn als bestuurslid te verlenen.

 11 Rondvraag en sluiting

Dhr. Frans van Hienen zou graag de vergaderstukken van de gemeentelijke monumentencommissie ontvangen. Dit zal geschieden.

Mevr. Silvia Dumont van het Regionaal Archief Rivierenland geeft een korte toelichting op de samenwerking tussen de diverse oudheidkundige genootschappen in onze omgeving.

De heer Pels mist de agenda op de site. De heer Jaap Borggreve licht toe waar deze agenda te vinden is.

Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten.

Ben Holtkamp, secretaris.

Maandag 2 april 2018.