logo dun

Download deze agenda als een PDF bestand

Het bestuur van Genootschap A.W.K. Voet van Oudheusden nodigt u uit voor het bijwonen van jaarlijkse ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op dinsdag 12 maart 2019 in de Fransche School, Lange Havendijk 1, Culemborg. Aanvang half acht. Zaal open: zeven uur.

AGENDA

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Verslag ledenvergadering dinsdag 27 maart 2018.
 4. Jaarverslag 2018
 5. Financieel verslag 2018
 6. Financiële Commissie. Verkiezing van een nieuw lid. Deze commissie bestaat dit jaar uit de heren Hagenaars, v.d. Drift en Kruijd. De heer Hagenaars zal de commissie statutair verlaten.
 7. Decharge bestuur over het gevoerde beleid in 2018.
 8. Beleidsplan 2019.
 9. Begroting 2019.
 10. Verkiezing bestuursleden. Aftredend en herkiesbaar is de heer Hans Saan.
 11. Rondvraag en sluiting.

Een half uur vóór de vergadering zal een aantal exemplaren van deze stukken beschikbaar zijn in de Fransche School.

Na de pauze, om ongeveer 20:30 uur, is er een lezing door drs K.C. Tammes over Louis Rudolph Jules ‘Rolly’ ridder van Rappard (1906-1994).