logo dun transparant

Download dit Jaarverslag als een PDF bestand

JAARVERSLAG 2018

Dankzij de inzet van vele vrijwilligers is het mogelijk dat het Genootschap datgene doet wat het de laatste jaren altijd al heeft gedaan en dat is niet weinig! De kosten worden daardoor beperkt gehouden en het resultaat zo hoog mogelijk. De  € 17,50 contributie per jaar is een kleinigheid als je bedenkt wat daar allemaal tegenover staat.

WERKGROEP LEDENWERVING

Deze werkgroep heeft dit jaar, met succes, het ledenaantal wederom weten op te schroeven. Het aantal leden komt nu aardig in de richting van de 900. In vergelijking met zusterverenigingen scoort Voet erg goed op dit front. Dit record aantal leden is mede het gevolg van onze activiteiten in het kader van Culemborg 700 (zie elders in dit verslag). Niettemin hebben we hebben we dit jaar afscheid moeten nemen van een opvallend hoog aantal wanbetalers. De ledenadministratie is inmiddels wat strakker georganiseerd.

WERKGROEP HISTORISCHE FIETSTOCHT

Deze fietstocht kon dit jaar gelukkig wel plaatsvinden in tegenstelling tot de twee voorafgaande jaren. Op zaterdag 23 juni fietste men rond het Graafschap Culemborg. Het weer was deze keer geen spelbreker.

 WERKGROEP EXCURSIES

Deze werkgroep organiseerde vier excursies in 2018.

 • Zaterdag 10 maart. Magische Miniaturen in het Catharijneconvent te Utrecht.
 • Zaterdag 19 mei. Dagexcursie naar Mechelen: een stadswandeling, bezoek aan museum Hof van Busleyden of een boottocht over de Binnendijle.
 • Zaterdag 15 september. Vianen, rondleiding door de stad en een bezoek aan het museum.
 • Zaterdag 13 oktober. Oorlogsmuseum Vianen.

WERKGROEP POSTBEZORGING

Ruim 20 leden verzorgden de verspreiding van de post. Door deze postbezorging bespaart het Genootschap erg veel portokosten, waardoor de contributie significant laag kan blijven. Het inpakken gebeurt nog steeds bij Studio Bassa. De bezorgers hebben zich ook dit jaar zeer verdienstelijk gemaakt door het verzendklaar maken en bezorgen van onze Voetnoten, nota’s, nieuwsbrieven, etc. alsmede enige post voor de Vrienden van het Weeshuis.

WERKGROEP ARCHEOLOGIE EN ERFGOEDBELEID

De werkgroep Archeologie en Erfgoedbeleid heeft in goed overleg de voorstellen voor het gemeentelijk archeologiebeleid bijgesteld en deze zijn inmiddels door de gemeenteraad aanvaard. In die raadsvergadering heeft de voorzitter de waardering van Voet voor dit beleid uitgesproken en aangekondigd dat Voet de mogelijkheid onderzoekt van een publieksboek over archeologie in Culemborg. Over dat boek is het overleg inmiddels begonnen.

De gemeente heeft ook een begin gemaakt met een beleidsnota Erfgoed Culemborg. Voet neemt deel in de klankbordgroep.

Voet heeft advies uitgebracht, op verzoek van de gemeente, over wat te doen met de vijftiende-eeuwse kanonsloop, die in het gebruik is bij de Stichting Kasteeltuin. Om de loop beter te beschermen is geadviseerd de loop te restaureren, consolideren  en in bruikleen te geven aan het Militair Museum te Soesterberg. In dit museum kan de loop optimaal bewaard worden. Culemborg krijgt een replica.

Voet is ook partij in de discussies over het hoofdpijndossier de Redichemse Waard.

 WERKGROEP STADSRECHTEN

O.l.v. Hans Saan heeft deze werkgroep de Voetnoot voorbereid over de Stadsrechten van Culemborg.

 WERKGROEP CARTOGRAFIE

De werkgroep Cartografie is in januari van start gegaan. Na een eerste kennismaking was het even zoeken naar een geschikte werkwijze om kaarten van Culemborg te gaan inventariseren. Het Regionaal Archief Rivierenland gaf instructie in het zoeken in archieven. De afdeling Bijzondere Collecties van de Rijksuniversiteit Utrecht verstrekte bruikbare suggesties voor de aanpak. Inmiddels groeit de verzameling gevonden kaarten en wordt bewaard in de Cloud. Er wordt ook nagedacht over een publicatie ‘Culemborg in kaart’.

 LEZINGEN

In 2018 vonden er zes lezingen plaats:

 • Zaterdag 20 januari. Emerentianalezing. Grandeur en macht. Over Anthony de Lalaing en Elisabeth van Culemborg door Koen Vanbesien.
 • Dinsdag 27 maart. Na de ledenvergadering lezing over Veldnamen of Toponiemen door Jan Hogendoorn.
 • Dinsdag 24 april. De schoolplaten van J.H. Isings door Walter Lodewijk.
 • Dinsdag 25 september. Culemborg in de jaren 70, 80 en 90 door Yvonne Jakobs aan de hand van dia’s van onze overleden ‘hoffotograaf’ Cor van Blokland.
 • Donderdag 25 oktober. Wat aten de Romeinen? door Claudia Vanderpoel. Deze lezing kwam i.p.v. de geplande lezing over 700 jaar eten in Culemborg door Channa Cohen Stuart.
 • Dinsdag 27 november. De stadsrechten van Culemborg door Hans Saan.

 PUBLICATIES

Er verschenen in 2018  drie Voetnoten:

 • Voetnoot 62. ‘Een monument voor Samuel Israël’ door Bert Blommers.
 • Voetnoot 63. ‘Heilige Huisjes’ 700 jaar religie in Culemborg door diverse auteurs in het kader van Culemborg 700.
 • Voetnoot 64. ‘De Stadsrechten van Culemborg’ door diverse auteurs  in het kader van Culemborg 700. Deze Voetnoot is het resultaat van de werkgroep Stadsrechten.

De Voetnoten worden doorgaans zeer gewaardeerd door de lezers. In vergelijking met uitgaven van zusterverenigingen zijn de Voetnoten van hoge kwaliteit.

In elke aflevering van Glossy ‘Lek’ verzorgde de werkgroep redactie een kort artikeltje. Ook deze artikeltjes worden altijd goed ontvangen.

Voet heeft in het voorjaar 850 exemplaren afgenomen van het boekje ‘Aai beur het dak op’ van de Stichting Culemborg zoals het was. Het is mede daardoor een eerbetoon aan voorzitter Jack van de Winkel, die maandag 6 augustus 2018 overleden is. Alle leden hebben het boekje ontvangen.

DE NIEUWSBRIEF

Behalve de vertrouwde Nieuwsbrieven zijn er 2018 ook enkele digitale Nieuwsbrieven verschenen. Het is nog steeds van belang dat het bestuur de beschikking krijgt over zoveel mogelijk e-mailadressen van de leden. De privacywet, die in mei van dit jaar inging, maakt het noodzakelijk dat de leden toestemming geven om hun mailadres te gebruiken voor dit doel.

BIBLIOTHEEK

De bibliotheek van Voet, die zich in het Weeshuis bevindt, bevat meer dan 500 titels. Op de site is een overzicht te vinden welke boeken er aanwezig zijn. Tijdens elke lezing is er een boekentafel aanwezig met een kleine selectie uit onze bibliotheek. Leden kunnen dan kosteloos boeken en/of tijdschriften lenen. Er wordt echter te weinig gebruik van gemaakt van deze mogelijkheid. Het bestuur onderzoekt daarom  de mogelijkheid om de toegankelijkheid tot deze bibliotheek te vergroten. U leest daar binnenkort meer over in een van de komende nieuwsbrieven.

OPEN MONUMENTENDAG

Open Monumentendag, op zaterdag 8 september, was het Genootschap vanzelfsprekend weer van de partij met een kraam op de Markt . Er konden weer enkele nieuwe leden worden ingeschreven.

 MONUMENTENCOMMISSIE

Voet woont de vergaderingen bij van de Gemeentelijke Monumentencommissie. We hebben daar geen spreekrecht, maar leggen wel ons oor aandachtig te luisteren, zodat we altijd op de hoogte zijn van de activiteiten dezer commissie.

FINANCIËN

Het boekjaar 2018 is met een batig saldo van € 2006,43 afgesloten. Zie financieel overzicht 2018.

 CULEMBORG 700

Voet is uitermate actief geweest om het feestjaar 2018 op passende wijze te vieren. Talloze verenigingen en instanties organiseerden met het nodige enthousiasme allerlei evenementen, maar niemand kwam op het idee om precies op de dag zelf (6 december) het verkrijgen van de Stadsrechten feestelijk te gedenken. Voet heeft deze leemte opgevuld en presenteerde op deze dag een mooi programma. In de prachtig versierde Grote- of Barbarakerk vond deze plechtigheid plaats. Spreker Herman Pleij hield een rede over de Stad in de Middeleeuwen. Het Gregoriaans Koor Utrecht o.l.v. stadgenoot Anthony Zielhorst zong Gregoriaans uit het Barbara Officie. Muziekensemble Datura verzorgde middeleeuwse muziek en de Voetnoot over de Stadsrechten werd door ‘Johan van Beusichem’ aangeboden aan burgemeester Gerdo van Grootheest. Het was een zeer geslaagde avond.

Alsof deze herdenking nog niet genoeg was heeft Voet een boek uitgegeven met de titel ‘Kijkend naar Culemborg’, een fotoboek met korte teksten. Dit boek werd op een bijzondere wijze aan de man gebracht. In een speciale pop-up-winkel aan de Oude Vismarkt (voormalig café Monopole) konden leden hun boek komen afhalen d.m.v. een waardebon. Op gezette tijden werd er door bekende stadgenoten een hoofdstukje uit het boek voorgelezen. De burgemeester kreeg als eerste de eer. In deze bijzondere winkel heerste een gezellige sfeer en ook toen zijn er weer vele nieuwe leden ingeschreven. Het ledenaantal bereikte de recordhoogte van 877!

VRIJWILLIGERSMIDDAG

Op zaterdag 14 juli werden de vrijwilligers van het genootschap in het zonnetje gezet. Onder het genot van een drankje en een hapje kwam men bijeen in de tuin van het Weeshuis voor een paar genoeglijke uurtjes. De vrijwilligers mochten in het museum de Protectorenkamer bezoeken en plaats nemen aan de tafel. Peter Otten, president-protector, vertelde het een en ander over de geschiedenis van deze kamer en over het protectorencollege. Een geslaagd evenement!

SAMENSTELLING BESTUUR

 • Hans Saan, voorzitter, nieuwsbrief, cartografie en externe contacten.
 • Peter Otten, penningmeester, verzending, ledenadministratie (a.i.) en werkgroep Culemborg 700.
 • Ben Holtkamp, secretaris, bibliotheek, werkgroep verzending en nieuwsbrief.
 • Michiel Bugter, lid, werkgroep redactie, nieuwsbrief en werkgroep ledenwerving.

Het bestuur heeft in 2018 twaalf keer, dus maandelijks, vergaderd.

Ons bestuurslid Connie Veer is in september jl. verhuisd naar Emmen. Zij kan daarom geen deel meer uitmaken van het bestuur. Wij danken haar voor haar positieve bijdrage aan het bestuurswerk voor het Genootschap. Gelukkig is Connie nog steeds lid van het Genootschap.

Ben Holtkamp, secretaris, 11 februari 2019.