Het bestuur van het Genootschap A.W.K. Voet van Oudheusden nodigt u uit voor het bijwonen van de jaarvergadering, die plaats zal vinden op dinsdag 17 februari 2009, om 19.30 uur in de Evangelisch Lutherse Kerk, Achterstraat 2 te Culemborg.

De jaarvergadering zou worden gevolgd door een lezing door de heer Hageman over de stad Nijmegen, de Beeldenstorm en de Raad van Beroerten, maar de heer Hageman kan die belofte niet inlossen omdat hij bedlegerig is ten gevolge van een ski-ongeval. Gelukkig is ons bestuurslid Jan Hogendoorn in staat het ontstane gat te vullen met een lezing over onze nabuurstad Buren.

Buren is bekend als Oranjestad, maar er is veel meer over te vertellen. Zo bleek Buren in 789 in het graafschap Teisterbant te liggen. Wat was dat voor iets en vooral waar lag dat.
De kerktorens van IJsselstein, Buren en (de voormalige toren van) Gulich vertonen sterke overeenkomsten. Waarom? Hoe kon het zijn dat een Italiaanse architect in Buren zijn vaardigheden mocht laten zien en waarom was het kasteel van Buren een van de grootste van Europa in zijn gloriedagen? In de Nassause Domeinsarchieven is enorm veel materiaal te vinden over Buren en omgeving. Ook Culemborg komt daarin nogal eens naar voren.

Waarom was er een "Culemborgse vete" met de broer van de Heer van Buren? Dat terwijl de Culemborgers een proost van Elst letterlijk in mootjes hakten! Het echtpaar Gerrit, Heer van Culemborg en Elisabeth van Buren komt bij vrijwel alle hoogadellijke Europese families in het voorgeslacht voor. De enige uitzondering is de familie Grimaldi van Monaco.

Buren is een gedeeltelijk ommuurd stadje, een van de weinige in Nederland. Spreker zal ook het een en ander over de muur vertellen, zoals wat er allemaal gevonden is bij de restauratie in 2005. Dat waren niet alleen maar beschermde planten. Wat doen Vogelrijp en zijn zuster op de muur? Kortom een avond vol leuke plaatjes en veel interessante gegevens.

Agenda

 1. Opening.
 2. Ingekomen stukken.
 3. Verslag jaarvergadering 19 februari 2008.
 4. Jaarverslag 2008 (zie verder).
 5. Financieel verslag 2008 (PDF).
 6. Verslag kascommissie en verkiezing nieuw lid kascommissie. De heer Elshout is aftredend.
 7. Decharge bestuur over het gevoerde beleid in 2008.
 8. Begroting 2009.
 9. Beleidsplan 2009.
 10. Verkiezing bestuursleden – aftredend is de voorzitter, mevrouw Y.E. Jakobs-Lommers, zij is herkiesbaar. Het bestuur stelt A.J.G. Hogendoorn voor als bestuurslid voor de vacature die vorig jaar is ontstaan.
 11. Programma excursies en lezingen 2009.
 12. Rondvraag en sluiting

PAUZE

Na de pauze, om 20:30 uur, de hiervoor genoemde lezing.

Verslag Jaarvergadering 19 februari 2008

 1. Opening. De voorzitter, mevrouw Y.E. Jakobs, opent de vergadering en heet iedereen welkom. Alle bestuursleden zijn aanwezig en 80 leden hebben hun aanwezigheid geregistreerd.
 2. Ingekomen stukken. De secretaris, de heer Borggreve, meldt bericht van verhindering te hebben ontvangen van respectievelijk van M. de Kruijff, J. Greeven, C. de Graaf-van der Vliet, J. van Bennekom en H. Quint. Twee van hen melden akkoord te gaan met de volgens punt 9 van de agenda voorgestelde contributieverhoging.
 3. Verslag jaarvergadering 20 februari 2007. Het verslag van deze vergadering was gevoegd bij de verstuurde stukken, zodat de gebruikelijke voorlezing kon vervallen. Er waren geen opmerkingen over het verslag.
 4. Jaarverslag 2007. Ook het jaarverslag was gevoegd bij de verstuurde stukken en gelezen. Over het jaarverslag werden de volgend opmerkingen gemaakt:
  1. De heer Van Haaften: Bij het onderwerp Publicaties dient ook de bijdrage van de heren van Emden en van de Winkel te worden vermeld. Antwoord: Dat is juist, dank voor de correctie, zal worden opgenomen.
  2. De heer Ekering: Bij het onderwerp Bibliotheek dient een boekje over Thonnet te worden toegevoegd en moet het jaartal in de eerste zin worden gecorrigeerd. Antwoord: Klopt, wordt gewijzigd.
 5. Financieel verslag: De penningmeester, de heer A.H.A. van Haarlem, licht toe dat het jaar is geëindigd met een batig saldo van €725,13, waarvan €600,-- wordt toegevoegd aan het Hazendonk Publicatiefonds.
  1. De heer van Kessel vraagt hoe het komt dat het saldo op de rekening bij de Postbank einde 2006 €4900,-- bedroeg en eind 2007 ineens €12.000,--. Antwoord: In 2006 hadden wij een boek (Rondom de Kulenborg) en een vierde DVD begroot, maar die zijn allebei vertraagd. Het daarvoor gereserveerde geld is op de Postbankrekening geparkeerd.
  2. De heer Thoomes vraagt naar de status van het boek Rondom de Kulenburg De voorzitter licht toe dat dit boek zeer ernstige vertraging heeft opgelopen maar dat recent de ontwerper met dit boek aan de slag is gegaan en dat daarmee de voltooiing aanzienlijk dichterbij is gekomen.
 6. Verslag kascommissie, verkiezing nieuw lid. De kascommissie bestond dit jaar uit de heren H. Visser en A.M. Elshout. De heer Visser doet verslag en beschrijft de gevolgde procedure. De commissie stelt voor de penningmeester decharge te verlenen, hetgeen door de vergadering wordt gedaan. De heer Visser is aftredend. Tot ieders verrassing blijken er twee personen geïnteresseerd in zijn opvolging. Uiteindelijk wordt de heer R. Hagenaars verkozen omdat hij het eerste zijn hand opstak.
 7. Decharge bestuur over het gevoerde beleid. De vergadering verleent decharge bij acclamatie.
 8. Begroting 2008. De penningmeester licht de begroting toe en vermeld expliciet de wens van het bestuur om het 75 jarig jubileum van onze vereniging op passende wijze te vieren. Volgens hem is het verstandig om nu alvast te gaan sparen om een en ander te financieren., hij wil het onder de post “Publicaties” boeken. De voorzitter zegt geen feest te ambiëren met veel drank, maar het begrip “passend” te willen invullen met een mooi “jubileumboek”, bijvoorbeeld. De heer Ekering stelt voor een “lustrumpot” te maken, de heer van Kessel sluit zich bij dat voorstel aan. De penningmeester zegt toe dit zo op te zetten. De vergadering gaat verder akkoord met de voorgestelde begroting.
 9. Verhoging contributie. Het voorstel om de contributie te verhogen tot €15,00 per jaar wordt aangenomen. Sommige leden merken op dat het raadselachtig is hoe onze vereniging kon werken met de huidige contributie van €12,50. De penningmeester licht toe dat onze vereniging zeer weinig portokosten betaalt omdat wij een goed werkend systeem hebben opgezet om onze publicaties bij de leden te bezorgen. Leden die te ver weg wonen kosten door de portokosten vaak meer dan ze via de contributie opleveren, maar maken dat allemaal goed door vrijwillige extra bijdragen. Ook zegt de penningmeester de contributieverhoging niet automatisch meer geld oplevert omdat veel leden nu al meer betalen, in de vorm van een donatie, dan het minimum van €12,50. Als de contributieverhoging een vermindering van de donaties tot gevolg heeft helpt het natuurlijk niet. De vergadering gaat graag akkoord met de contributieverhoging.
 10. Beleidsplan 2008. De voorzitter licht het beleidplan toe. Er staat nu voor het eerst op papier wat Voet denkt in de komende jaren te gaan doen. Zij memoreert dat de vereniging sterk is gegroeid, dat daardoor de werkzaamheden van het bestuur steeds meer tijd vergen, en noemt de oprichting van werkgroepen, zoals in het beleidplan staat vermeld. Die werkgroepen veroorzaken groot enthousiasme in de vergadering. Onmiddellijk melden zich mensen die graag iets willen doen voor de vereniging, zonder dat zij willen plaatsnemen in het bestuur, en worden voorstellen gedaan over de aard en de doelstelling van de op te zetten werkgroepen. De secretaris stelt voor namen te verzamelen en een soort brainstorm bijeenkomst op te zetten om een en ander te organiseren. Aldus wordt besloten.
 11. Verkiezing bestuursleden: Aftredend zijn mevrouw M.G. de Weerd en de heren A.H.A. van Haarlem en M. ten Ham. Mevrouw De Weerd en de heer Van Haarlem zijn herkiesbaar en worden herkozen. De heer ten Ham is niet herkiesbaar. De voorzitter zegt dat er volgens de statuten tenminste 5 bestuursleden moeten zijn en licht de functie toe die de heer ten Ham heeft vervuld. Dat heeft echter niet het resultaat dat zich een nieuw bestuurslid uit de vergadering meldt. Zij hoopt de taak van de heer ten Ham (organisatie van lezingen en excursies) te kunnen toewijzen aan een werkgroep. Zij dankt de heer ten Ham voor zijn inspanningen en de uiterst plezierige en amicale samenwerking de afgelopen jaren. De vergadering applaudisseert instemmend, waarop de heer ten Ham zich verwijderd van de bestuurstafel.
  Het bestuur is in 2008 alsvolgt samengesteld:
  Voorzitter: Y.E. Jakobs (Yvonne)
  Secretaris: J.G. Borggreve (Jaap)
  2-de secretaris: M.G. de Weerd (Mieke)
  Penningmeester: A.H.A. van Haarlem (Ad)
  Coördinator evenementen: Vacature
 12. Programma 2008: De voorzitter meldt dat de excursie naar de eendenkooi niet kan doorgaan omdat wij met veel te veel mensen die plaats zouden bezoeken en daardoor de rust verstoren. In plaats van dit bezoek wordt een andere excursie gepland waarover de leden tijdig zullen worden geïnformeerd. De secretaris beveelt de excursie naar Vliegveld Deelen en het Tegelmuseum in Otterlo van harte aan, tijdens de bezoeken om dit te organiseren was hij zeer onder de indruk van beide instellingen, hoe onvergelijkbaar ze ook zijn.
 13. Rondvraag en sluiting. Er zijn geen vragen, zodat de voorzitter de vergadering sluit.

Jaarverslag 2008

Financiën

Het boekjaar 2008 sloot af met een batig saldo van €1473,36. Dit voordeel is met name toe te schrijven aan de meeropbrengst uit de verkoop van Voetnoten en de DVD ‘Culemborg in woord en beeld deel 4’.

Lustrumpot.

De lustrumpot, ingevoerd op voorstel van de heer Ekering bij de vorige jaarvergadering, bevat inmiddels €310,--. De werkgroep ‘Jubileum 2012’ ontfermt zich te zijner tijd over de inhoud van dit potje (in 2012 moet dat natuurlijk een pot zijn).

Bibliotheek

Van een gulle gever hebben we een collectie zeer fraaie boeken gekregen over Utrecht. We hebben twee delen van ‘Wilhelmina’ van Cees Fasseur aan de bibliotheek toegevoegd. Enkele boeken gekregen over het koningshuis.
Titels zijn alle te vinden op onze website.

Website

Voet kreeg dit jaar een nieuwe website. De nieuw site trekt ongeveer 40 bezoekers per dag, met een piek van 357 op 20 december 2008.

Activiteiten

Ons bestuurslid Martijn ten Ham heeft ons bij zijn vertrek vorig jaar nog wel een goed idee aan de hand gedaan: stel werkgroepen in - er zijn genoeg mensen die best iets willen doen voor Voet, maar die geen tijd of ambitie hebben om in het bestuur plaats te nemen. En zie, de werkgroep ‘Excursies’ heeft al drie excursies georganiseerd. De werkgroep Ledenwerving heeft met veel succes nieuwe leden aangedragen, bijvoorbeeld bij de opening van Bon Vie. Dat werkt dus uitstekend.

Ledenwerving

Tanja Moody, Mieke de Weerd, Frans van Hienen, Rob Hagenaars.

Jubileum 2012

Rob Hagenaars

Stickeren

Wim Pin, Ad van Haarlem

Fietstocht

Ad van Haarlem, Anton Vermeulen, Peter van Dam, Louis Raetsen.

Redactie

Johan van Unen, Rina Kemler, Louis Raetsen.

Excursies

Toine van de Laar, Tanja Moody, Louis Raetsen, Jaap Borggreve.

Lespakket voor scholen

Rina Kemler, Tanja Moody, Jaap Borggreve.

Ziet u werk liggen maar zit uw werkgroep er niet bij? Maak hem dan zelf!

Lezingen en excursies

Voor beschrijvingen en verslagen verwijzen wij u naar de nieuwe website. Foto’s die worden gemaakt van een excursie of lezing staan ook op de website.

 • Donderdag 17 januari – Lezing over huwelijksrituelen door mevr. Ineke Strouken.
 • Dinsdag 19 februari – Jaarvergadering, gevolgd door een lezing van Yvonne Jakobs, onze voorzitter, over 700 jaar stadsgeschiedenis.
 • Donderdag 13 maart – Lezing over oude schoolplaten door de heer Kamstra. MEW heeft ter zelfder tijd een tentoonstelling met oude schoolplaten. Die tentoonstelling was een groot succes.
 • Zaterdag 19 april – Excursie ’s Hertogenbosch. Bezoek aan het archeologisch en bouwhistorisch depot (dank zij ons voetlid Dick van de Vrie), bezoek aan het museum St. Jan en rondvaart.
 • Zaterdag 17 mei – Excursie Vliegbasis Deelen en tegelmuseum Otterlo.
 • Zaterdag 21 juni – Puzzelfietstocht Tull en ‘t Waal.
 • Zaterdag 13 september – Open Monumentendag.
 • Zaterdag 20 september – excursie Vreeswijk Bezoek Historisch museum, Museum Scheepswerf en stadswandeling.
 • Dinsdag 14 oktober – Archeologische vondsten in het Leidse Rijn gebied door drs. Herre Wynia.
 • Donderdag 20 november – 1000 jaar Maurik door de heer A.J.G. Hogendoorn
Publicaties

Culemborgse Voetnoten mei (37). De monniksbeker en kaatsbaan.
Culemborgse Voetnoten nov. (38) Het drieluik van Jan Deys. Deze Voetnoot brachten wij uit in samenwerking met het Museum, waar terzelfdertijd de tentoonstelling met dit drieluik werd geopend. Een zeer vruchtbare samenwerking.

Studio Bassa is onze vaste ontwerper, zij zorgen ervoor dat onze Voetnoten er altijd professioneel uitzien en, bovenal, dat ze herkenbaar zijn. Het is steeds weer een plezier om zo’n versgedrukte Voetnoot onder de leden te verspreiden. Hans Bassa, dank. Wim Jacobs, beste drukker, dank. En redactieleden Y.E. Jakobs-Lommers, H.L.F. Lägers en J.G. Borggreve, inderdaad, ook dank.

Bezorging

In feite hebben wij al heel lang een werkgroep, één die wij delen met de Vrienden van het Museum Elisabeth Weeshuis, en dat is de werkgroep Bezorging. Het is een eenvoudig, getrapt systeem dat het mogelijk maakt om met een heleboel mensen die wel eens een wandelingetje maken alle post van Voet binnen Culemborg en Beusichem te bezorgen. Die wandelingetjes worden gemaakt door de dames De Weerd, Weijsenfeld, Jakobs, Van de Dool en Budde en de heren Zeeman, van Zeijl, Vermeulen, Smorenburg, Schots, Luderer, van de Koogh, van Kessel, Holtkamp, Hogg, van Haarlem, Borggreve, Blommers, en van de Akker. Geweldig, wij hebben deze toewijding hard nodig.

Als u niet in voorgaand rijtje staat maar toch al regelmatig een wandelingetje maakt, meld u aan. Wij zijn al blij als u bij 20 adressen in uw omgeving iets wilt bezorgen.

Monumentendag

Voet heeft opnieuw substantieel bijgedragen aan een succesvolle Open Monumentendag. Onze voorzitter is ook de voorzitter van de commissie die de Open Monumentendag organiseert. De dag begon dit jaar met een druilerige ochtend, een unieke gebeurtenis want meestal is het zonnig weer. Aan het einde van de dag was ons genootschap 6 leden rijker.

Externe betrekkingen voorzitter
 • Werkgroep Canon Culemborg
 • Begeleidingscommissie Open Monumentendag
 • Eindconcept Archeologienota
 • Medewerking Lionskalender
 • Voorzittersoverleg Museum Elisabethweeshuis, Stichting kasteeltuin en Voet van Oudheusden.
 • Voordracht op symposium Open Monumentendag over sporen van religieus erfgoed in Culemborg
 • 6 sept. Receptie 120 jaar Pieter Aafjes
 • 26 sept. Opening Lek-Art
 • 30 sept. Overleg Concept Bestemmingsplan Binnenstad
 • 1 nov. Opening tentoonstelling rond gerestaureerd Drieluik in Museum Elisabeth Weeshuis.
Beleidsplan 2009

Met het beleid dat het bestuur zal voeren gedurende het jaar 2009 wenst het de volgende 3 doelstellingen realiseren:

 • Het aantal lezingen en excursies dat in voorgaande jaren is gehouden te continueren. Op het ogenblik lijkt het dat excursies die langer zijn dan één middag minder populair worden. Dat is niet alleen het geval bij de excursies die wij organiseren, het is een kenmerk van alle langere excursies die georganiseerd worden. Alle suggesties zijn welkom bij de werkgroep.
 • Het aantal leden te vergroten, zodanig dat wij bij ons 75-jarig jubileum 750 leden hebben. Dat is een stijging van 30 leden per jaar. Daar kunt u bij helpen. Het werk voor ons genootschap te spreiden over meer mensen, de werkgroepen zijn een voorbeeld van dat beleid.
Straatnamencommissie.
De commissie naamgeving adviseert het college van b&w over de naamgeving van wijken, buurten en straten in Culemborg. Zij houden hierbij rekening met de historie van Culemborg en de thema's van nieuwe wijken.

De commissie bestaat uit:
· de portfeuillehouder vanuit het college van b&w (voorzitter)
· twee burgers
· een ambtenaar van de sector ruimte
· een lid van de brandweer
Op verzoek van burgemeester van Schelven heeft het genootschap twee leden voorgedragen om als burger zitting te nemen in de commissie. 1e Drs. J.H. Ekering en 2e drs. A.J. Blommers.

Monumentencommissie.

Op 1 april 2008 is de Monumentencommissie nieuwe stijl geïnstalleerd. Dit houdt onder andere in dat wij als genootschap niet meer in deze commissie zijn vertegenwoordigd. Er hebben nu twee burgers zitting in die geen banden hebben met organisaties die zich bezig houden met monumenten. Mevrouw Marianne Budde heeft ons 18 jaar vertegenwoordigd en, met succes, heel veel tijd en energie gestoken in de commissie. Ook onze voorzitter heeft vele vergaderingen bijgewoond en met haar historische kennis bijgedragen aan de besluitvorming. Wij worden wel op de hoogte gehouden door middel van de notulen van de monumentencommissie en wij blijven uiteraard alert, maar toch vinden wij het jammer dat nieuwe regeltjes prevaleren boven de grote expertise die Voet al die jaren heeft ingebracht.

Ledenverloop

Het ledenbestand is met 45 (7%) nieuwe leden uitgebreid, 21 mensen (3%) staan niet meer op de ledenlijst. Op 31 december telde ons genootschap 646 leden.

Samenstelling bestuur 2008

Mw. Y.E. Jakobs-Lommers – voorzitter, redactie Nieuwsbrief en Voetnoten, beheer bibliotheek Voet.
J.G. Borggreve – eerste secretaris en redactielid, beheer website.
Mw. M.G. de Weerd – tweede secretaris en PR activiteiten.
A.H.A van Haarlem – penningmeester, ledenadministratie en beheerder website.
Sinds het einde van 2008 is de heer Hogendoorn al actief geweest bij het organiseren van lezingen.

Agendapunt 11 - Programma excursies en lezingen 2009
 • 17-01-2009 Excursie Geldmuseum en houtzaagmolen "De Ster"
 • 17-02-2009 Jaarvergadering en lezing: het kwade exempel van Gelre.
 • 19-03-2009 Lezing: 150 jaar KNMI
 • 21-04-2009 Lezing: vererving familienaam in vrouwelijke lijn.
 • 16-05-2009 Excursie. Doel: Zutphen.
 • 13-06-2009 Historische fietstocht.
 • 12-09-2009 Monumentendag. Thema: op de kaart.
 • 15-10-2009 Lezing, Culemborg op ansicht kaarten.
 • 19-11-2009 Middag-excursie
 • 24-11-2009 Lezing, Henri Veldhuis